Karya Perdana Tahunan Negeri Sabah (KPTNS) Ke-37, 2022