Pameran Karya Undangan Ke-29, 2022

"Pameran Karya Undangan Ke-29"